Terms and conditions

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, orders en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website www.petra-art.nl zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een order geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

1.4 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand. 

Artikel 2. Overeenkomsten 

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de order van een klant door Petra-Art. Petra-Art is gerechtigd orders te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een order niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

Artikel 3. Prijzen 

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

3.2 Alle aanbiedingen van Petra-Art zijn vrijblijvend en Petra-Art behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is of wanneer leveranciers hun prijzen wijzigen. 

3.3 De verzendkosten zijn voor rekening Petra-Art mits anders is overeengekomen. Artikelen boven de 250 Euro worden uitsluitend aangetekend verzonden. De klant is dan ook gehouden om artikelen aangetekend op eigen kosten te retourneren.

3.4 In sommige gevallen is sprake van Speciale aanbiedingen. Speciale aanbiedingen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. 

3.5 Petra-Art kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 4. Betalingen 

4.1 Betaling dient te geschieden bij het plaatsen van de order, mits anders is overeengekomen. Bij bedragen vanaf 2500 Euro en indien artikel niet voorradig is, dient 50% vooraf en 50% bij levering te moeten worden voldaan

4.2 Betaling kan geschieden op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de order van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld, dit wordt na gezamenlijk overleg vastgesteld.

4.3 De klant geeft Petra-Art toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 5. Levering 

5.1 Petra-Art streeft er naar om orders binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Voor artikelen die niet op voorraad zijn wordt een termijn in overleg aangehouden. Hiertoe is Petra-Art echter niet verplicht, maar doet wel haar uiterste best hieraan te voldoen.

5.2 De uiterste leveringstermijn is 4-6 weken na (aan)-betaling van de order, behalve voor zover de vertraging niet aan Petra-Art kan worden toegerekend.  Tenzij op de website is aangegeven dat deze periode langer is door afwezigheid van Petra-Art als gevolg van vakantie of ziekte.

5.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een order niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de order betaald heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de order zonder kosten te annuleren. Petra-Art zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 

5.4 Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Petra-Art zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Petra-Art. 

5.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud 

Eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Petra-Art verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 7. Bedenktijd 

7.1 De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Petra-Art hanteert een 10 kalenderdagen Niet Goed / Geld Terug garantie. 

7.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen tien (10) kalenderdagen na aflevering aan Petra-Art retourneren. De wijze van retourneren is aangetekend.

Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

Kosten van retourzendingen zijn dan voor rekening van de klant.

7.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Petra-Art het reeds betaalde bedrag (exclusief verzendkosten van heen- en retourzending) binnen veertien dagen aan de klant terug betalen. 

7.4 Indien het product in opdracht van de klant is vervaardigd is de Niet Goed / Geld Terug garantie niet van toepassing.

Artikel 8. Orders/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of en eender communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Petra-Art, dan wel tussen Petra-Art en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Petra-Art, is Petra-Art niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Petra-Art. 

Artikel 9. Overmacht 

Petra-Art heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de order van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Petra-Art gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, orders en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Algemeen

Vragen, klachten en opmerkingen 

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens (bij voorkeur via email). 

Gegevens PETRA – ART

Petra Dorst
Morsestraat 11 M
4004 JP  Tiel
Nederland

Telefoon 06-39298395
Emailadres: info@petra-art.nl
Website: www.petra-art.nl

Rekeningnummer  IBAN: NL05INGB0008743995 t.n.v. Petra-Art.
BIC: INGBNL2A

BTW-nr : NL002141319B65
KvK-nr : 58308660

Open chat
1
Hello, how can I help you?